ANBI en Privacyverklaring


ANBI
 toekenning.

ANBI toekenning.

De Wijkvereniging Onnaveld is een door de overheid erkende vereniging met ANBI status, wat betekend dat uw giften aftrekbaar zijn voor de belasting aangifte.

Algemene gegevens

Gemeentenaam                                      NEDERLANDSE HERVORMDE VERENIGING

Aanschrijfnaam                                       Protestantse Wijkvereniging Onnaveld

Adres secretariaat                                  Steenakkers 4

Postcode                                                  8344 XS

Plaats                                                        Onna

Algemeen telefoonnummer 0521-597101 of 06 4151 6405 (voorzitter)

Website gemeente                                www.kerkonnaveld.nl

RSIN- of fiscaal nummer                      804608179

Kamer van Koophandel                       40062617

Samenstelling bestuur:       
Het bestuur bestaat uit tenminste drie en ten hoogst zeven natuurlijke personen, die uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aanwijzen.

Doelstelling en visie:
De vereniging heeft en doel het verkondigen van het evangelie van Jezus Christus.
Zij tracht dit doel te bereiken door het houden van kerkdiensten en andere activiteiten, het onderhouden van een kerkgebouw en alles wat verder het doel dienstbaar kan zijn, alles in de meest ruime zin van het woord.

Beleidsplan:
Uitbreiding van de activiteiten. Ontmoetingsavonden met zingen of een spreker, een koffiemorgen, meer Gemeente Groei Groepen organiseren. Uitbreiding van kerkdiensten.

Beloningsbeleid:
De bestuursleden ontvangen geen beloning.

Verslag activiteiten:
Met de Protestantse Gemeente van Steenwijk heeft de vereniging de afspraak gemaakt om het kerkgebouw iedere zondagmorgen beschikbaar te stellen voor kerkdiensten welke onder haar gezag vallen.
Wekelijks staan de deuren van ons kerkgebouw kerk gebouw “Eben Haëzer” open.

“Het Trefpunt” is een ontmoetingsplaats voor andere activiteiten zoals Gemeente Groei Groep bijeenkomsten, na de kerkdienst koffie drinken, groothuisbezoek, maar ook verhuur voor verjaardagen en andere feestelijke bijeenkomsten voor particulieren.

Voorgenomen bestedingen:
Het aanbrengen van isolatie van de vloer en muren van het gebouw het Trefpunt.

De onderstaande cijfers zijn gecontroleerd door de kascommissie, echter nog niet gepresenteerd aan de ledenvergadering en ontbreekt dan ook de decharge verlening aan het gevoerde beleid.

Verkorte staat van baten en lasten weergegeven in afgeronde euro’s :

ANBI verantwoording  Protestantse Wijkvereniging Onnaveld.

———————————————————— rekening 2019          rekening 2020
Bestedingen kerkdiensten, Gem.Werk

Diaconaal werk                                                €    2.400                       €   1.513

Diaconaal fonds                                               –        159                       –      -492

Muzikale  medewerking                                  –    2.008                       –       330

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._____________                 ____________

                                                                                                   € 4.567                     € 1.351   

Bijdrage andere organen

Totaal af te dragen collecten                                                € 4.235                      € 1.598

Lasten Gebouwen (incl. afschrijving)

Afschrijvingen                                                   € 2.416                            € 2.415

Dotatie voorzieningen en onderhoud          € 1.000                            € 1.000

Huisvestingskosten                                          € 6.422                            € 2.228

 …………………………………………………………….. _________                          ________

                                                                                                    € 9.838                      € 5.643

Lasten beheer, administratie e.d.

Rente en bankkosten                                       €    181                            €     154

Overige Kosten                                                 € 2.574                             € 2.410

………………………………………………………………. ________                            ________

                                                                                                     € 2.755                       € 2.564

                                                                                                  ========                     =======

 Bijdragen donateurs en leden

Bijdragen leden                                               € 6.298                               € 5.681

Bijdrage donateurs                                         € 2.459                               € 2.130

Giften                                                                €   760                                € 1.195 

…………………………………………………………… _________                              _________

                                                                                                     € 9.517                     € 9.006

Bijdragen en subsidies derden

Collectes Onnaveld                                        € 4.598                             € 1.965

Collectes diaconaal werk                              € 2.559                              € 1.021

Verhuur gebouwen                                        € 2.128                             € 1.018

Rente                                                                €      33                             €       23

Subsidie gelden                                              €    492                              €        – 

Collecten t.b.v. derden                                  € 4.235                              € 1.598

……………………………………………………………… ________                            ________

                                                                                         € 14.045                             € 14.631

                                                                                          _________                           _________

                                                                                          € 23.562                             € 14.631

                                                                                         ========                            =======

Batig saldo                                                                    €   2.167                              €  3.475

 


Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring de Nederlands Hervormde Wijkvereniging gevestigd te Onnaveld, gemeente Steenwijkerland, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40062617.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail (kerkonnaveld212@gmail.com)

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen

 

Doel Welke persoonsgegevens Grondslag Bewaartermijn Ontvangers
         
Ledenregistratie ·   Voornaam

 

·   Achternaam

·   Adres

·   Telefoonnummer

·   E-mail adres

·   Lid sinds

Inschrijfformulier Zolang u lid wenst te blijven en/of dit nodig is t.a.v. de wettelijke bewaartermijnen. ·   Bestuursleden

 

·   Kascontrolecom-missie

Donateursregistratie ·   Voornaam

 

·   Achternaam

·   Adres

·   Telefoonnummer

·   E-mail adres

·   Donateurs sinds

Inschrijfformulier Zolang u donateur wenst te blijven en/of dit nodig is t.a.v. wettelijke bewaartermijnen

·   Bestuursleden

·   Kascontrole- commissie

Het verrichten en versturen van nota’s voor verleende diensten ·   Voornaam

 

·   Achternaam

·   Verenigingsnaam

·   Adres

·   Telefoonnummer

·   E-mail adres

Uitvoering van de overeenkomst c.q. de gemaakte afspraak Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar. ·   Beheerder van Het Trefpunt en de koster van het kerkgebouw

 

·   Het bestuur

Versturen digitale berichten, waaronder leden- en donateurs-uitnodigingen ·   Voornaam

 

·   Achternaam

·   E-mailadres

Bijeenroepen ter vergadering en overige mededelingen Zolang als men lid of donateur is. ·   Bestuursleden
Financiële administratie ·   Voornaam

 

·   Achternaam

·   Bedrijfsnaam

·   Adres

·   Telefoonnummer

·   E-mail adres

·   Bankgegevens

·   Betaalgegevens

·   BTW-nummer

·   Nummer KvK

Inschrijfformulie-ren, mondelinge of schriftelijke overeenkomsten en bankafschriften Gedurende de looptijd van de overeenkomst en het lidmaatschap of donateursschap tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar. ·   Bestuursleden

 

·   Leden van de kascontrole-commissie

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Zonder uw toestemming verstrekt de Nederlands Hervormde Wijkvereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is, tenzij de Nederlands Hervormde Wijkvereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U hebt het recht  de Nederlands Hervormde Wijkvereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Nederlands Hervormde Wijkvereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren.

Beveiliging persoonsgegevens
De Nederlands Hervormde Wijkvereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Nederlands Hervormde Wijkvereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Nederlands Hervormde Wijkvereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid
De Nederlands Hervormde Wijkvereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen.

Contactgegevens
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Nederlands Hervormde Wijkvereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke:       secretaris van de wijkvereniging

E-mail:                         kerkonnaveld212@gmail.com

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.