ANBI en Privacyverklaring


ANBI
 toekenning.

De Wijkvereniging Onnaveld is een door de overheid erkende vereniging met ANBI status, wat betekend dat uw giften aftrekbaar zijn voor de belasting aangifte.

Algemene gegevens

Gemeentenaam                                      NEDERLANDSE HERVORMDE VERENIGING

Aanschrijfnaam                                       Protestantse Wijkvereniging Onnaveld

Adres secretariaat                                  Steenakkers 4

Postcode                                                  8344 XS

Plaats                                                        Onna

Algemeen telefoonnummer 0521-597101 of 06 4151 6405 (voorzitter)

Website gemeente                                www.kerkonnaveld.nl

RSIN- of fiscaal nummer                      804608179

Kamer van Koophandel                       40062617

Samenstelling bestuur:   

Het bestuur bestaat uit tenminste drie en ten hoogst zeven natuurlijke personen, die uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aanwijzen.

Doelstelling:

De vereniging heeft ten doel het verkondigen van het evangelie van Jezus Christus.
Zij tracht dit doel te bereiken door het houden van kerkdiensten en andere activiteiten, het onderhouden van een kerkgebouw en alles wat verder het doel dienstbaar kan zijn, alles in de meest ruime zin van het woord.

Beleidsplan:

Ons beleid is er op gericht om mensen vertrouwt te maken met de Boodschap van Jezus Christus. Dit kan op velerlei manieren en bij het punt ‘Activiteiten’ wordt het uiteen gezet.

Activiteiten:

Met de Protestantse Gemeente van Steenwijk heeft de vereniging de afspraak gemaakt om het kerkgebouw iedere zondagmorgen beschikbaar te stellen voor kerkdiensten welke onder haar gezag vallen.  Avonddiensten worden door de vereniging georganiseerd en vallen onder eigen verantwoordelijkheid.

Ook worden de gebouwen gebruikt voor rouwdiensten.

“Het Trefpunt” is een ontmoetingsplaats voor andere activiteiten zoals Gemeente Groei Groep bijeenkomsten, koffie drinken na de kerkdienst, koffieochtens met leden, donateurs maar ook buurtbewoners, groothuisbezoek, maar ook kunnen leden en donateurs er gebruik van maken voor verjaardagen en andere feestelijke bijeenkomsten.

Geldelijke middelen:

Inkomsten worden verkregen door de jaarlijkse bijdragen cq. contributie van leden en donateurs. Tijdens kerkdiensten wordt er een collecte gehouden voor onze vereniging. Ook komen er geregeld giften van personen die ons werk ondersteunen maar geen lid of donateurs zijn. De gelden worden ‘geparkeerd’ op een spaarrekening. Het beheer is een taak van het bestuur die verantwoording aflegt tijdens de voorjaarvergadering als de jaarcijfers worden gepresenteerd aan de leden. De bestedingen van de gelden gebeurt alleen in samenspraak en met toestemming van leden.

Diaconale gelden die verkregen worden tijdens collectes worden ook specifiek besteed aan diaconale doelen. Eventuele overschotten of tekortkomingen staan afzonderlijk op een diaconaal fonds.

De financiële administratie wordt jaarlijks gecontroleerd door een door de ledenvergadering benoemde kascontrolecommissie.

Voorgenomen bestedingen:

Tijdens de voorjaarsvergadering (2022) is besloten dat de vereniging via de Stichting  ORA uit Nieuwleusden projecten gaat ondersteunen.  Groot onderhoud staat volgend jaar in de planning betreffende schilderwerk, dak en het voegwerk van het kerkgebouw.

Beloningsbeleid:

De bestuursleden ontvangen geen beloning.

 

ANBI verantwoording  Protestantse Wijkvereniging Onnaveld.

( Staat van baten en lasten weergegeven in afgeronde euro’s)

——————————————————— rekening 2020          rekening 2021  
Bestedingen kerkdiensten,

Gemeente werk

Diaconaal werk                                                €    1.513                       €   1.000

Diaconaal fonds                                               €       -492                      €       742

Muzikale  medewerking                                  €        330                      €       630

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._____________                 ____________

                                                                                           € 1.351                        € 2.372    

Bijdrage andere organen

Totaal af te dragen collecten                                        € 1.598                         € 2.118

Lasten Gebouwen (incl. afschrijving)

Afschrijvingen                                                   € 2.415                            € 2.242

Dotatie voorzieningen en onderhoud          € 1.000                            € 1.000

                                                                                         €  3.415                          € 3.242

Huisvestingskosten                                                                      

Gas, water en elektra                                      € 1.018                            € 1.037

Onderhoud                                                       €     322                           € 2.260

Verzekering                                                       €     551                           €    634

Plaatselijke belasting, vuilafvoer                   €     337                            €    344

Schoonmaakkosten                                         €         –                             €      30

                                                                             _________                          ________

                                                                                       €  2.228                            € 4.305 

 

Kosten beheer, administratie e.d.

Rente en bankkosten                                      €     154                            €     189                                                 

Nieuwsbrieven, kaarten                                  €    532                            €      936

Koffie e.d.                                                           €    213                            €      284 

Bloemen. Attentie vrijwilligers                        €    890 (2019-2020)      €      329

Administratie en internetkosten                     €    191                            €      210

Kosten bijeenkomsten/kerkdiensten             €    584                             €   1.208

Overige algemene kosten                                €         –                              €        21

                                                                             ________                            ________

                                                                                         € 2.564                           € 3.177

                                                                                        —————                      ————

   Totaal van de kosten:                                             € 11.156                        € 15.214

                                                                                         ========                     ========

Bijdragen donateurs en leden

Bijdragen leden                                               € 5.681                               € 6.019

Bijdrage donateurs                                         € 2.130                               € 2.270

Giften                                                                € 1.195                                € 1.080 

                                                                           _________                              _________

                                                                                           € 9.006                     € 9.369

Bijdragen en subsidies derden

Collectes Onnaveld                                        € 1.965                             € 2.289

Collectes diaconaal werk                              € 1.021                              € 1.742

Verhuur gebouwen                                        € 1.018                             € 1.741

Rente                                                                €      23                              €       –

Subsidie gelden                                              €       –                                 €       69 

Collecten t.b.v. derden                                  € 1.598                               € 2.118                                                                                                       ________                            ________

                                                                                         € 14.631                             € 7.959

                                                                                          _________                           _________

   Totaal van de inkomsten:                                      € 14.631                            € 17.328

                                                                                        ========                         ========

 

Batig saldo                                                                   €   3.475                              €  2.114

 


Begroting voor het jaar 2022.

Lasten:                                                                   Baten:

Afschrijvingen                                    € 2.300       Collectes Onnaveld            € 4.000

Huisvestingskosten                           € 3.300       Collectes diaconaal werk  € 1.500

Kosten nieuwsbrief etc.                    €    600       Bijdragen leden                  € 4.000

Diaconaal werk                                  € 1.500       Bijdrage donateurs            € 1.600

Bijdrage PKN Steenwijk                    €    500       Giften                                   €     300

Muzikale medewerking                    € 1.500       Verhuur gebouwen            € 1.500

Rente en bankkosten                        €    200       Rente                                   €         –

Dotatie voorziening onderhoud      € 1.000       Subsidiegelden                  €         –

Overige kosten                                   € 2.000 

Batig Saldo                                          €         –

                                              ———–                                    ————

                                                             € 12.900                                                  € 12.900

                                                           =========                                              =========

 

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring de Nederlands Hervormde Wijkvereniging gevestigd te Onnaveld, gemeente Steenwijkerland, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40062617.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail (kerkonnaveld212@gmail.com)

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen

 

Doel Welke persoonsgegevens Grondslag Bewaartermijn Ontvangers
         
Ledenregistratie ·   Voornaam

 

·   Achternaam

·   Adres

·   Telefoonnummer

·   E-mail adres

·   Lid sinds

Inschrijfformulier Zolang u lid wenst te blijven en/of dit nodig is t.a.v. de wettelijke bewaartermijnen. ·   Bestuursleden

 

·   Kascontrolecom-missie

Donateursregistratie ·   Voornaam

 

·   Achternaam

·   Adres

·   Telefoonnummer

·   E-mail adres

·   Donateurs sinds

Inschrijfformulier Zolang u donateur wenst te blijven en/of dit nodig is t.a.v. wettelijke bewaartermijnen

·   Bestuursleden

·   Kascontrole- commissie

Het verrichten en versturen van nota’s voor verleende diensten ·   Voornaam

 

·   Achternaam

·   Verenigingsnaam

·   Adres

·   Telefoonnummer

·   E-mail adres

Uitvoering van de overeenkomst c.q. de gemaakte afspraak Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar. ·   Beheerder van Het Trefpunt en de koster van het kerkgebouw

 

·   Het bestuur

Versturen digitale berichten, waaronder leden- en donateurs-uitnodigingen ·   Voornaam

 

·   Achternaam

·   E-mailadres

Bijeenroepen ter vergadering en overige mededelingen Zolang als men lid of donateur is. ·   Bestuursleden
Financiële administratie ·   Voornaam

 

·   Achternaam

·   Bedrijfsnaam

·   Adres

·   Telefoonnummer

·   E-mail adres

·   Bankgegevens

·   Betaalgegevens

·   BTW-nummer

·   Nummer KvK

Inschrijfformulie-ren, mondelinge of schriftelijke overeenkomsten en bankafschriften Gedurende de looptijd van de overeenkomst en het lidmaatschap of donateursschap tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar. ·   Bestuursleden

 

·   Leden van de kascontrole-commissie

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Zonder uw toestemming verstrekt de Nederlands Hervormde Wijkvereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is, tenzij de Nederlands Hervormde Wijkvereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U hebt het recht  de Nederlands Hervormde Wijkvereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Nederlands Hervormde Wijkvereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren.

Beveiliging persoonsgegevens
De Nederlands Hervormde Wijkvereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Nederlands Hervormde Wijkvereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Nederlands Hervormde Wijkvereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid
De Nederlands Hervormde Wijkvereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen.

Contactgegevens
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Nederlands Hervormde Wijkvereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke:       secretaris van de wijkvereniging

E-mail:                         kerkonnaveld212@gmail.com

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.