ANBI en Privacyverklaring

ANBI toekenning.

De Wijkvereniging Onnaveld is een door de overheid erkende vereniging met ANBI status, wat betekend dat uw giften aftrekbaar zijn voor de belasting aangifte.

Algemene gegevens

Gemeentenaam                                      NEDERLANDSE HERVORMDE VERENIGING

Aanschrijfnaam                                       Protestantse Wijkvereniging Onnaveld

Adres secretariaat                                  Steenakkers 4

Postcode                                                  8344 XS

Plaats                                                        Onna

Algemeen telefoonnummer 0521-597101 (voorzitter)

Website gemeente                                www.kerkonnaveld.nl

RSIN- of fiscaal nummer                      80468179

Kamer van Koophandel                       40062617

Samenstelling bestuur:       
Het bestuur bestaat uit tenminste drie en ten hoogst zeven natuurlijke personen, die uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aanwijzen.

Doelstelling en visie:
De vereniging heeft en doel het verkondigen van het evangelie van Jezus Christus.
Zij tracht dit doel te bereiken door het houden van kerkdiensten en andere activiteiten, het onderhouden van een kerkgebouw en alles wat verder het doel dienstbaar kan zijn, alles in de meest ruime zin van het woord.

Beleidsplan:
Uitbreiding van de activiteiten. Ontmoetingsavonden met zingen of een spreker, een koffiemorgen, meer Gemeente Groei Groepen organiseren. Uitbreiding van kerkdiensten.

Beloningsbeleid:
De bestuursleden ontvangen geen beloning.

Verslag activiteiten:
Met de Protestantse Gemeente van Steenwijk heeft de vereniging de afspraak gemaakt om het kerkgebouw iedere zondagmorgen beschikbaar te stellen voor kerkdiensten welke onder haar gezag vallen.
Wekelijks staan de deuren van ons kerkgebouw kerk gebouw “Eben Haëzer” open.                       In 2015 is het kerkgebouw gerenoveerd.

“Het Trefpunt” is een ontmoetingsplaats voor andere activiteiten zoals Gemeente Groei Groep bijeenkomsten, na de kerkdienst koffie drinken, groothuisbezoek, maar ook verhuur voor verjaardagen en andere feestelijke bijeenkomsten voor particulieren.

Voorgenomen bestedingen
Het voegwerk vernieuwen aan de achterzijde van het bijgebouw het Trefpunt.                      Nieuw meubilair Trefpunt.   Scheidingswant tussen gang en Trefpunt.

Verkorte staat van baten en lasten weergegeven in afgeronde euro’s :

Baten en Lasten                                Protestantse Wijkvereniging Onnaveld.

———————————————————— rekening 2018    rekening 2017
Baten

Bijdragen leden en donateurs                       €    9.150                 €   6.915

Bijdragen en subsidies derden                      –   15.635                 – 14.099

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._____________          ____________

Totaal Baten                                                      €  24.785             € 21.014        
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ==========         ==========

Lasten

Bestedingen Kerkdiensten, avonden e.d.    €    4.093                €    3.831

Bijdr. andere organen binnen vereniging    –    4.209                 –    4.851

Lasten gebouwen (incl. afschrijving)             –  10.996                 –    6.884

Lasten beheer, administratie, kosten           –    1.588                 –    1.240

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._____________          ____________

Totale Lasten                                                  €   20.886              €  16.806     
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ==========         ==========

————————————————————— rekening 2018   rekening 2017

Resultaat  (baten -/- lasten)                          €   3.899               €   4.208         
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ==========         ==========

 

 


Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring de Nederlands Hervormde Wijkvereniging gevestigd te Onnaveld, gemeente Steenwijkerland, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40062617.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail (kerkonnaveld212@gmail.com)

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen

 

Doel Welke persoonsgegevens Grondslag Bewaartermijn Ontvangers

 

         
Ledenregistratie ·   Voornaam

·   Achternaam

·   Adres

·   Telefoonnummer

·   E-mail adres

·   Lid sinds

 

Inschrijfformulier Zolang u lid wenst te blijven en/of dit nodig is t.a.v. de wettelijke bewaartermijnen. ·   Bestuursleden

·   Kascontrolecom-missie

 

Donateursregistratie ·   Voornaam

·   Achternaam

·   Adres

·   Telefoonnummer

·   E-mail adres

·   Donateurs sinds

 

Inschrijfformulier Zolang u donateur wenst te blijven en/of dit nodig is t.a.v. wettelijke bewaartermijnen  

·   Bestuursleden

·   Kascontrole- commissie

 

 

Het verrichten en versturen van nota’s voor verleende diensten ·   Voornaam

·   Achternaam

·   Verenigingsnaam

·   Adres

·   Telefoonnummer

·   E-mail adres

 

Uitvoering van de overeenkomst c.q. de gemaakte afspraak Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar. ·   Beheerder van Het Trefpunt en de koster van het kerkgebouw

·   Het bestuur

 

Versturen digitale berichten, waaronder leden- en donateurs-uitnodigingen ·   Voornaam

·   Achternaam

·   E-mailadres

 

Bijeenroepen ter vergadering en overige mededelingen

 

Zolang als men lid of donateur is. ·   Bestuursleden
Financiële administratie ·   Voornaam

·   Achternaam

·   Bedrijfsnaam

·   Adres

·   Telefoonnummer

·   E-mail adres

·   Bankgegevens

·   Betaalgegevens

·   BTW-nummer

·   Nummer KvK

 

Inschrijfformulie-ren, mondelinge of schriftelijke overeenkomsten en bankafschriften Gedurende de looptijd van de overeenkomst en het lidmaatschap of donateursschap tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar. ·   Bestuursleden

·   Leden van de kascontrole-commissie

 

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Zonder uw toestemming verstrekt de Nederlands Hervormde Wijkvereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is, tenzij de Nederlands Hervormde Wijkvereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U hebt het recht  de Nederlands Hervormde Wijkvereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Nederlands Hervormde Wijkvereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren.

Beveiliging persoonsgegevens
De Nederlands Hervormde Wijkvereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Nederlands Hervormde Wijkvereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Nederlands Hervormde Wijkvereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid
De Nederlands Hervormde Wijkvereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen.

Contactgegevens
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Nederlands Hervormde Wijkvereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke:       secretaris van de wijkvereniging

E-mail:                         kerkonnaveld212@gmail.com

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.